114_20220503_073855.jpg

Valná hromada klubu 2022

Valná hromada zapsaného spolku FBC Vikings Kopřivnice proběhne v pátek 27.5. 2022 od 17:45. Místem pro konání valné hromady je sídlo tenisového klubu v Kopřivnici na adrese: Dolní 46/1a, 742 21 Kopřivnice v restauraci v prvním patře.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové klubu. Právo hlasovat mají pouze ti, kteří v den konání dovršili zákonnou hranici 18 let. Na programu jednání je řada důležitých bodů a mělo by být povinností každého člena se valné hromady zúčastnit.

Program 39. valné hromady:

1. Prezentace od 17:30.

( pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude valná hromada usnášeníschopná v počtů členů, kteří se na VH dostaví a bude začínat v 18:00, program VH zůstává totožný )

2. Volba a zpráva mandátové komise.

3. Schválení programu VH.

4. Volba ověřovatele zápisu.

5. Zpráva o činnosti klubu.

6. Zpráva o hospodaření klubu.

7. Zpráva revizní komise (za rok 2021).

8. Zpráva o činnosti výkonného výboru klubu.

9. Zpráva o družstvech na příští sezónu.

10. Návrhy na změny stanov a interních předpisů.

11. Diskuze.

12. Usnesení.

13. Závěr.

Žádáme všechny členy klubu, aby v případě návrhů na změnu programu, stanov klubu a interních předpisů poslali své návrhy na sekretáře klubu na email robert.socha76@gmail.com do 20.05.2022