229_20230424_195217.jpg

Valná hromada klubu 2023

Valná hromada zapsaného spolku FBC Vikings Kopřivnice proběhne v úterý 23.5. 2023 od 17:45. Místem pro konání valné hromady je sídlo tenisového klubu v Kopřivnici na adrese: Dolní 46/1a, 742 21 Kopřivnice v restauraci v prvním patře.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové klubu. Právo hlasovat mají pouze ti, kteří v den konání dovršili zákonnou hranici 18 let. Na programu jednání je řada důležitých bodů a mělo by být povinností každého člena se valné hromady zúčastnit.

Program 40. valné hromady:

1. Prezentace od 17:30

( pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude valná hromada usnášeníschopná v počtů členů, kteří se na VH dostaví a bude začínat v 18:00, program VH zůstává totožný)

2. Volba a zpráva mandátové komise

3. Schválení programu VH

4. Volba ověřovatele zápisu

5. Zpráva o činnosti klubu

6. Zpráva o hospodaření klubu

7. Zpráva revizní komise (za rok 2022)

8. Zpráva o činnosti výkonného výboru klubu

9. Zpráva o družstvech na příští sezónu

10. Návrhy na změny stanov, interních předpisů a členských příspěvků

11. Diskuze

12. Usnesení

13. Závěr

Žádáme všechny členy klubu, aby v případě návrhů na změnu programu, stanov klubu a interních předpisů poslali své návrhy na sekretáře klubu na email robert.socha76@gmail.com do 16.05.2023.