344_20240420_181451.jpg

Valná hromada klubu 2024

42. valná hromada zapsaného spolku FBC Vikings Kopřivnice proběhne v pátek 17.5. 2024 od 17:45. Místem pro konání valné hromady je sídlo tenisového klubu v Kopřivnici na adrese: Dolní 46/1a, 742 21 Kopřivnice v restauraci v prvním patře.

Valné hromady se mohou zúčastnit pouze členové klubu. Právo hlasovat mají pouze ti, kteří v den konání dovršili zákonnou hranici 18 let. Na programu jednání je řada důležitých bodů a volba nového vedení klubu, kterému po třech letech končí mandát.

Program valné hromady:

1. prezentace od 17:30

(pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude valná hromada usnášeníschopná v počtu členů, kteří se na VH dostaví a bude začínat v 18:00, program VH zůstává totožný)

2. Volba a zpráva mandátové komise

3. Schválení programu

4. Volba ověřovatele zápisu

5. Zpráva o činnosti

6. Zpráva o hospodaření

7. Zpráva revizní komise za rok 2023

8. Zpráva o činnosti výkonného výboru

9. Volba statutárních zástupců z. s. a členů výkonného výboru

10. Zpráva o družstvech na příští sezónu

11. Volba revizní komise

12. Návrhy na změny stanov a interních předpisů

13. Diskuze

14. Usnesení

15. Závěr

Na VH hromadě se bude volit předseda klubu, tajemník a jednatel. Rovněž musí proběhnout volba tříčlenné kontrolní komise. V případě zájmu na volené funkce pište svou nominaci sekretáři oddílu na adresu: vikings@vikings.cz.


Sekretář FBC Vikings Kopřivnice, z. s. 

Robert Socha